1. Administratorem Danych jest Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach,  ul. 11 Listopada 43, 38-300 Gorlice, tel. 18 353 56 10, e-mail:  ckpiu@ckpiu.gorlice.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Dorota Myszkowska-Janik, e-mail: iod@zszgorlice.edupoczta.pl, tel. 18 353 51 16.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe młodzieży, ich rodziców i dorosłych w celu  realizacji zadań statutowych, w tym z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych, dokumentacji przebiegu nauczania, realizacji obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z przepisów prawa oraz realizacji innych zadań zleconych przez szkoły i organ prowadzący.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  • art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO
  • ustawa z dnia 27 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2018 poz. 1457, z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, z późn. zm.),
  • inne przepisy prawa krajowego, z których wynikają zadania oświatowe.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione innym organom i podmiotom wyłącznie w granicach określonych przepisami prawa.
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie do celów archiwalnych przez okres wskazany w przepisach prawa.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w granicach określonych prawem.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszałoby przepisy RODO.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach

RODO

O NAS

KSZTAŁCENIE I STATUT

STRONA GŁÓWNA

KADRA

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO W GORLICACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia  2016 r. (Dz. Urz. UE nr 119), zwanego dalej RODO:

Media Społecznościowe

© 2018. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje